Rezervace Košík

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se uplatní při nákupu herního času v hernách VR Centrum, sídlem v Kamenice nad Lipou, Vackova 96, PSČ 394 70 (dále jen „Provozovatel“) v jeho hernách s virtuální realitou (dále jen „herní čas“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si rezervuje a koupí herní čas prodávaný Provozovatelem (dále jen „Zákazník“), jako smluvních stran tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

1.2Provozovatel provozuje svou činnost v následujících provozovnách: VR Centrum, České Budějovice, Hradební 22 (dále jen „herna/herny“).

1.3„Herním časem“ se rozumí rezervovaný a zakoupený čas pro hraní ve virtuální realitě, je vždy určený datem, časem, hernou a systémem VR.

1.4„Systémem VR“ se rozumí typ zařízení, který je využíván pro virtuální realitu.

1.5„Jednotkou VR“ se rozumí vymezený prostor pro použití systému VR.

1.6„Volným herním časem“ se rozumí herní čas, za který nebylo Provozovateli zaplaceno hotovostní platbou, platební kartou nebo prostřednictvím zakoupeného poukazu (např. Dárková poukázka, voucher).

1.7„Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz herny, Personál je oblečen v tričku s označením Provozovatele.

1.8Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupeného herního času souhlasí Zákazník s těmito VOP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.9Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.vrcentrum.cz, kde se s nimi může Zákazník seznámit.

1.10Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.11Zákazník zakoupením herního času souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli, zejména telefonní číslo či e-mailová adresa, budou zpracovány Provozovatelem. Zákazník dává tímto Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v jejich platném znění.

1.12Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zákazník bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele.

1.13Provozovatel dbá při zpracování osobních údajů Zákazníka, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Provozovatel také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka.

2. Prodej herního času

2.1Zákazník může zakoupit herní čas na konkrétní termín prostřednictvím Internetu a zaplatit prostřednictvím platebních brány ComGate podporuje platby uskutečněné rychlými bankovními transfery, platby platebními kartami nebo PayPal účtem.

2.2Nakoupit herní čas lze kdykoliv před začátkem požadovaného termínu uvedeného na internetových stránkách www.vrcentrum.cz při rezervaci.

2.3Po výběru a označení herního času na konkrétní termín je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky herního času se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednané herní časy a je cenou konečnou, tj. včetně poplatku i případných poskytovaných slev.

2.4Po potvrzení objednávky herního času je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány ComGate, prostřednictvím které provede úhradu.

2.5Po provedení platby prostřednictvím brány Comgate bude Zákazník opět přesměrován na stránku www.vrcentrum.cz.

2.6Po úhradě kupní ceny herního času a úspěšném dokončení objednávky je Zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, který obsahuje shrnutí objednávky.

2.7Platba je zrealizována pouze tehdy, pokud Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení zprávou na zadanou e-mailovou adresu.

3. Storna a reklamace

3.1Právo na storno herního času je možné uplatnit bez udání důvodu e-mailem na info@vrcentrum.cz.

3.2Provozovatel má právo na storno herního času kdykoliv před začátkem termínu.

3.3Pravidla pro vrácení peněz za stornované herní časy ze strany zákazníka :

3.3.1Storno ve lhůtě více jak 24 hodin před termínem – vrácení 100 % zaplacené částky.

3.3.2Storno ve lhůtě méně než 24 hodin před termínem – v tomto případě bohužel bez náhrady.

3.4Pokud dojde ke zrušení herního času ze strany provozovatele, zákazníkovi je vrácena plná částka za takto zrušený herní čas. Peníze budou vráceny stejnou metodou, jakou bylo zaplaceno zákazníkem.

3.5V žádosti o storno herního času je potřebné uvést termín herního času a jméno, na které byl rezervován.

3.6Peníze za storno herního času zakoupeného přes Internet se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

3.7Pokud při procesu koupě herního času došlo k odepsání částky za koupi herního času z účtu Zákazníka, ale nebyl zaslán potvrzující e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musí Zákazník uplatnit v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím jejíž platba proběhla.

3.8Reklamaci na poskytnutou službu, tj. herní čas, je možné uplatnit pouze u managera herny, ve které se koná, resp. se konal příslušný herní čas.

3.9Je na úvaze managera herny rozhodnout, zda je taková reklamace odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu. Uzná-li manager herny reklamaci za odůvodněnou, poskytne dle svého uvážení zákazníkovi náhradu ve formě volného herního času anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupený a reklamovaný herní čas. Peníze za herní čas se vrací výlučně bezhotovostním převodem.

4. VR herna (herní čas)

4.1Zákazník se při příchodu do herny prokáže svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas) a obsluha herny mu na základě toho přidělí jednotku VR pro Zákazníkem zaplacený herní čas.

4.2Zákazník je povinen se před vstupem do jednotky VR seznámit a podepsat prohlášení o zodpovědnosti. Osoby mladší 15ti let musí mít tento formulář podepsaný od odpovědné dospělé osoby (18+) nebo zákonného zástupce.

4.3Pro vstup do jednotky VR pro osoby mladší 15 let je nutný doprovod dospělé osoby.

4.4Zakoupením herního času Zákazník souhlasí s dodržováním pravidel herny po celou dobu pobytu v prostorách herny. Zákazník má možnost se s pravidly seznámit prostřednictvím jejich tištěné verze umístěné v prostorách herny nebo ZDE.

5. Závěrečná ustanovení

5.1Záležitosti těmito VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5.2Provozovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit s tím, že změna je platná a účinná ode dne zveřejnění VOP, které obsahují danou změnu.

6. Účinnost

6.1Tyto VOP nabývají účinnosti dne 20.04.2022

Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ VOUCHERŮ

Společnost Green family s.r.o., se sídlem Vackova 96, 394 70 České Budějovice, IČO: 08464618 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C 29161 (dále jen „Green family s.r.o.“) zavedla prodej voucherů, který funguje na principu výměny voucheru za služby (hry na VR atrakcích) v hodnotě voucheru v provozovně VR Centrum s tím, že:

"Voucherem" se rozumí poukaz, opravňující držitele poukazu k jeho využití za účelem využití služeb (hry na VR atrakcích) v provozovně VR Centrum.

"Klientem" se rozumí osoba, která získala voucher a je tedy oprávněna jej vyměnit za služby (hry na VR atrakcích) v provozovně VR Centrum.

Provozovnou” se rozumí prostory “VR Centrum” na adrese Hradební 287/22, 37001, České Budějovice, Česká Republika.

I. Platnost voucheru

1.1. Voucher má danou platnost rok od zaplacení objednávky s voucherem.

1.2. Uplynutím této doby platnosti zaniká nárok klienta na využití voucheru bez nároku na vrácení uhrazené ceny.

II. Využití voucheru

2.1. Klient může využít voucher:

a) na webových stránkách www. vrcentrum .cz provozovaných společností Green family, s.r.o. kde provede rezervaci. Platnost voucheru se vztahuje na čas rezervace, nikoliv návštěvy.

b) Přímo v provozovně VR Centrum.

Aktuální nabídka dárkových poukazů včetně jejich finanční hodnoty je uvedena na webových stránkách www.vrcentrum.cz

2.2. Kupující voucheru má možnost si jej zakoupit:

a) na webových stránkách www.vrcentrum.cz. Cenu za voucher je možno v tomto případě zaplatit online platební kartou. Poté mu bude na mail odeslán voucher s kódem.

b) Na provozovně VR Centrum (Hradební 287/22, České Budějovice). Cenu za voucher je možno platit hotově, či platební kartou. Voucher s kódem mu bude vydán fyzicky.

2.3. Kupující voucheru, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se kupující dárkového poukazu využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat společnosti Green family s.r.o. nejpozději do 14. dne od převzetí voucheru. Kupující voucheru, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Výměnou voucheru za příslušnou službu ztrácí klient možnost takto zvolený voucher znovu vyměnit za další službu. Pokud však společnost Green family, s.r.o. vyjde klientovi vstříc a již zvolený konkrétní dárkový poukaz mu na jeho přání vymění za jiný (nevyhovující či nevhodný dárek apod.), potom platí následující:

a) pokud si klient zvolí k výměně dražší voucher, než byl původní, potom je povinen doplatit cenu dražšího voucheru s tím, že pro doplacení platí stejné podmínky jako pro dokoupení voucheru pro jeho výměnu viz odst. 2.2. tohoto článku;

b) pokud si klient zvolí k výměně levnější dárkový poukaz, než byl původní, souhlasí s tím, že společnost Green family, s.r.o. mu není v tomto případě povinna vracet žádné peněžní prostředky. Je zcela na úvaze klienta, zda má zájem již zvolený dárkový poukaz vyměnit za jiný levnější i za cenu původně zvoleného dražšího dárkového poukazu. Na tuto výměnu nemá klient právní nárok.

III. Doručení dárkového poukazu

3.1. Cena a podmínky doručení dárkového poukazu klientovi jsou uvedeny na webových stránkách www.vrcentrum.cz, a to pro všechny možné způsoby doručení, které si klient může zvolit.

3.2. Společnost Green family s.r.o. se zavazuje doručit klientovi voucher do 5 pracovních dnů ode dne jeho objednání v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3.1. těchto obchodních podmínek. Pokud klient v této lhůtě dárkový poukaz neobdrží, je povinen tuto skutečnost společnosti Green family s.r.o. bez prodlení oznámit na tel. číslo +420 799 553 446 nebo emailovou adresu info@vrcentrum.cz. Společnost Green family s.r.o. následně zjedná nápravu a zajistí doručení voucheru klientovi.

IV. Možnost vrácení zboží

4.1. Kupující má nárok do 14 dní od nákupu nechat nepoužitý voucher zneplatnit a požádat o vrácení peněz. V případě využití voucheru na provozovně, tento nárok zaniká.

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci (ADR)

Každý klient, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu se společností Green family s.r.o. (tedy v případě, pokud se klient domnívá, že jej společnost Green family  s.r.o. poškodila nebo nedostála svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz.

VI. Platnost Podmínek pro využití VIP voucherů

Tyto podmínky pro využití voucherů jsou platné a účinné od 28.08.2023

Sledujte nás na instagramu

Přihlašte se do klubu a buďte informovaní ohledně všech soutěží ve VR hraní

Abychom mohli ukládat Vaše případné skóre, vytvoříme Vám účet na těchto webových stránkách

Copyright ©  Green Family s.r.o.
Zábavná herna s virtuální realitou. Vhodná pro rodiny, party, kamarády ale i rande, oslavy nebo teambuilding. Vyjímečná zábava na jihu Čech ! 

Virtuální herna a studio - VR Centrum ČB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram