+420 799 553 446
info@vrcentrum.cz
Hradební 22, České Budějovice, otevřeno denně
Rezervace Košík

Zásady ochrany osobních údajů


1 Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů Green Family s.r.o., IČ 08464618, se sídlem Vackova 96, 394 70 Kamenice nad Lipou zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městský soud v České Budějovice , oddíl XXXXXX, vložka XXXXXX (dále jen
„správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s
nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti
ochrany osobních údajů.
1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o
zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese
www.vrcentrum.cz (dále jen „internetové stránky“).
1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje
správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká
máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly
shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného
souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle
kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.
data
2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
2.2.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky,
registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
2.2.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo
prostřednictvím telefonního hovoru;
2.2.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
2.2.4 personální, mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody
sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů;
2.2.5 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále
monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého
přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a
nabízet klientům relevantní obsah;
2.2.6 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky
zjištěných preferencí zákazníka;
2.2.7 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v
takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden
spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit
maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným
zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování
rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům),
předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných
činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je
pouze příkladný;
2.2.8 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním
řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
přidat řádek
2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí
ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení
služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných
právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování
vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé
informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých
internetových stránek.

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z
následujících účelů:
3.1.1 Nákup voucherů na stránce www.vrcentrum.cz

4 Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete
kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom,
jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného
odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za
poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace;
4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte
právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní
údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte
právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit
jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v
rozporu s právními předpisy;
4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů;
4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl
správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných
zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje
oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se
zpracováním osobních údajů.

5 Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče.
Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně,
následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité,
neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití
naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová
stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně
navštívené internetové stránky.
5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:
5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu
prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory
aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření
prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši
internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové
stránky Vašim potřebám.
5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném
znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory
cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče
tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich
používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů
cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti
využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími
v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas
propojením následujících služeb:
5.5.1 Google
5.5.2 Facebook
5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách
předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však
vaše identifikační údaje.

6 Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7 Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na
webových stránkách internetové stránky nebo prostřednictvím e-mailu na e-mail

Copyright ©  Green Family s.r.o.
Vyjímečná zábava na jihu Čech ! Virtuální herna a studio - VR Centrum Čb
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram